วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

นวัตกรรมชุดการสอนคู่มือครู
ชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่อง บทเรียนช่วยสอน
ส่วนประกอบของชุดการสอน
1. เอกสารและคู่มือการใช้งานแผ่น CD เรื่องบทเรียนช่วยสอน
2. ใบมอบหมายงานที่ 1
3. แบบเฉลยใบมอบหมายงานที่ 1
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง บทเรียนช่วยสอน
5. แบบเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเรื่อง บทเรียนช่วยสอน


คู่มือการใช้งานแผ่น CD

วิชา คอมพิวเตอร์

เรื่อง การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI

สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการติดตั้ง
2. ขั้นตอนการใช้งาน

1. ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Macromedia Authorware 7

ขั้นตอนที่ 1 เราจะติดตั้งโปรแกรมที่สำหรับสร้าง CAI (ในที่นี้คือ โปรแกรม Macromedia Authorware 7) ก่อน
ขั้นตอนที่ 2 ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าสู่การติดตั้งเมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้แล้วให้กด Next
จากนั้นโปรแกรมจะให้ตอบตกลงในข้อสัญญาของบริษัท ให้คลิกที่ I Accept the license agreement จากนั้นให้คลิก ที่ Next
จากนั้น ให้คลิกที่คำว่า Complete แล้วคลิก ปุ่ม Next
จากนั้น กด Install เพื่อเริ่มการติดตั้ง
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มที่ Finished เพื่อทำการติดตั้ง

2. ขั้นตอนการใช้งาน
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. นำแผ่น CD ของสื่อใส่ลงใน CD-Ram Drive ของเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : เนื่องจากแผ่น CD ได้จัดทำเป็นแบบ Auto Run
นั่นคือ เมื่อใส่แผ่นแล้ว จะโหลดสื่อขึ้นมาให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถศึกษาได้เลย แต่หากพบปัญหาใส่แผ่น CD แล้วเกิดไม่โหลดให้อัตโนมัติ มีวิธีแก้ปัญหา คือ
- เปิด My Computer ขึ้นมา
- คลิกขวาที่ CD-Ram Drive
- เลือก Auto run หรือ Open ก็ได้
3. เมื่อ CD ทำงานแล้วจะปรากฏดังภาพ ดังรูปข้างล่างซึ่งเป็นคำชี้แจงในการใช้งานแผ่น CD นี้
จะได้ใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ
1. ความหมายของบทเรียนช่วยสอน(CAI)
2. เริ่มสร้างชิ้นงาน CAI
3. การสร้างข้อความ – ภาพกราฟฟิก
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
5. แบบทดสอบหลังเรียน


คำชี้แจง จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อ 1.1 ให้นักเรียนบอกชื่อเต็มเป็นภาษาอังกฤษของคำว่า CAI พร้อมทั้งบอกความหมาย (5คะแนน)


ข้อ 1.2 ให้นักเรียนบอกชื่อ และหน้าที่ของไอคอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ (5 คะแนน)

:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ 1.3 ให้นักเรียนบอกคุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ ให้ถูกต้อง (5 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบทดสอบก่อนเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI

คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที
คำสั่ง กรณีที่ 1ให้นักเรียนกากบาท(X)ลงในกระดาษคำตอบโดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
กรณีที่ 2) ให้นักเรียนคลิกคำตอบจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. “CAI” มาจากภาษาอังกฤษที่มีชื่อเต็มว่าอะไร
ก. Computer Assisted Interaction
ข. Computer Assisted Instruction
ค. Computer Assisted Interface
ง. Computer Assisted Individualized

2. หลักการทำงานของโปรแกรม Authorware จะมีลักษณะการทำงานอย่างไร
ก. ทำงานตามทิศทางลูกศรบนเส้น Flow Line
ข. ทำงานตามทิศทางลูกศรบนเส้น Design Line
ค. ทำงานตามทิศทางลูกศรบนเส้น Float Line
ง. ทำงานตามทิศทางลูกศรบนเส้น Display Line

3. Icon ใดต่อไปนี้ มีหน้าที่กำหนดจุดเริ่มต้นของการทำงาน
ก.
ข.
ค.
ง.

4. Icon นี้มีลักษณะการทำงานหรือมีหน้าที่อะไร
ก. ใช้สำหรับสร้างการเคลื่อนไหว
ข. การหน่วงเวลา
ค. ใส่ไฟล์ชนิดรูปภาพ
ง. ลบองค์ประกอบที่สร้างขึ้น

5. Design Window มีหน้าที่ใช้ทำอะไร
ก. พื้นที่สำหรับออกแบบชิ้นงาน
ข. พื้นที่สำหรับสร้างบทเรียน
ค. เปิดกล่องสีเพื่อเปลี่ยนสีตัวอักษรหรือพื้นหลัง
ง. ถูกทั้งข้อ 1. และข้อ 2.

6. Icon นี้มีลักษณะการทำงานหรือมีหน้าที่อะไร
ก. ใช้สำหรับสร้างการเคลื่อนไหว
ข. รวมไอคอนเข้าเป็นกลุ่มๆ
ค. ใช้เป็นพื้นที่สำหรับสร้างงาน
ง. ลบองค์ประกอบที่สร้างขึ้นมา

7. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบงานโดยใช้โปรแกรม Authorware
ก. เกมส์
ข. แบบทดสอบ
ค. งานพรีเซ้นเตชัน
ง. เขียนเว็บเพจ

8. โปรแกรม Authorware ใช้เทคนิคที่เรียกว่าอะไร ซึ่งใช้สัญลักษณ์แทนคำสั่ง
ก. Objected Interface
ข. Objected Interaction
ค. Objected Individualized
ง. Objected Instruction

9. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ก. ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้และได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
ข. แรงจูงใจในการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ตามต้องการ
ง. สร้างความเบื่อหน่ายกับผู้เรียน

10. Icon ใดต่อไปนี้ มีหน้าที่กำหนดจุดสิ้นสุดของการทำงาน
ก.
ข.
ค.
ง.ใบความรู้
เรื่อง การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI

ความหมายของ CAI
CAI ย่อมาจากคำว่า COMPUTER-ASSISTED หรือ AIDED INSTRUCTION
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด
โดยมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา
คุณลักษณะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการ ได้แก่
1. สารสนเทศ (Information)
หมายถึง เนื้อหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียง ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้สร้างได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ การนำเสนออาจเป็นไปในลักษณะทางตรง หรือทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่นการอ่าน จำ ทำความเข้าใจ ฝึกฝน ตัวอย่าง การนำเสนอในทางอ้อมได้แก่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจำลอง
2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)
การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล คือลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทางการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อประเภทหนึ่งจึงต้องได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากที่สุด
3.การโต้ตอบ(Interaction)
คือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากที่สุด
4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)
ผลป้อนกลับหรือการให้คำตอบนี้ถือเป็นการ เสริมแรงอย่างหนึ่ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์จะต้องมีการ ทดสอบหรือประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหาหรือทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ความต้องการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการพัฒนาชิ้นงาน และแสดงชิ้นงานหลังจากที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยด้วยโปรแกรม Authorware 7 ควรมีคุณสมบัติ

คุณสมบัติของไอคอนต่างๆ ของโปรแกรม Authorware
Display Icon ใช้แสดง Object ที่เป็น Tex & Grapphic
Motion Icon ใช้ทำภาพเคลื่อนไหวมีทั้งหมด 5 แบบ
Erase Icon ใช้ลบภาพหรือข้อความออกจากจอภาพ
Wait Icon ใช้หยุดการทำงานจนกว่าจะกดเม้าส์หรือคีย์บอร์ด
Navigate Icon ใช้สร้างการเลื่อนไปข้างหน้า
Framework Icon ใช้สร้างโครงสร้างให้กับไอคอน ซึ่งจะมีการทำงาน คล้ายกับเมนูให้เลือกอยู่ภายในสำหรับควบคุมการทำงาน
Decision Icon ใช้ควบคุมการทำงานโดยกำหนดรูปแบบการทำงาน
Interaction Icon ใช้กำหนดวิธีการติดต่อกับผู้ใช้ทั้งหมดมี 11 แบบ
Calculation Icon ใช้กำหนดค่าตัวแปร
Map Icon ใช้รวมไอคอนไว้เป็นกลุ่มเพื่อจัดแบ่งงานเป็นโมดูล
Digital Movie Icon ใช้แสดงภาพเคลื่อนไหวจากไฟล์ Digital Movie
Sound Icon ใช้แสดงเสียงจากไฟล์ Sound
Video Icon ใช้แสดงภาพ Video
Start Icon ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นทดสอบโปรแกรม
Stop Icon ใช้กำหนดจุดสิ้นสุดการทดสอบโปรแกรม

คู่มือนักเรียน

ส่วนประกอบของชุดการสอน
1. แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง บทเรียนช่วยสอน
2. ใบความรู้ เรื่อง บทเรียนช่วยสอน
3. คู่มือการใช้แผ่น CD เรื่อง บทเรียนช่วยสอน
4. ใบมอบหมายงานที่ 1
5. แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง บทเรียนช่วยสอน
บทบาทนักเรียน
1. นักเรียนปฎิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ
2. พยายามทำใบมอบหมายงานที่ 1 และแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนควรตั้งใจปฎิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจ
4. เก็บชุดการสอนให้เรียบร้อยเมื่อใช้งานเสร็จ ถ้ามีสิ่งใดชำรุดเสียหายควรแจ้งให้ครูทราบ
5. นักเรียนปฎิบัติกิจกรรมที่ครูกำหนดอย่างเคร่งครัด

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม
อุปกรณ์การเรียน

บทบาทนักเรียน
1. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2. นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

การประเมินผล
1. ประเมินจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ประเมินผลจากการทำใบมอบหมายงานที่ 1
3. สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในชั้นเรียน


คู่มือการใช้งานแผ่น CD


วิชา คอมพิวเตอร์


เรื่อง การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คู่มือการใช้งานแผ่น CD รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างบทเรียนช่วยสอน CAI
ขั้นตอนการใช้งาน
การใช้งาน
1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
2. นำ CD-Rom ของสื่อใส่ลงใน CD-Ram Drive ของเครื่องคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : เนื่องจากแผ่น CD ได้จัดทำเป็นแบบ Auto Run
นั่นคือ เมือใส่แผ่นแล้ว จะโหลดสื่อขึ้นมาให้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถศึกษาได้เลย แต่หากพบปัญหาใส่แผ่น CD แล้วเกิดไม่โหลดให้อัตโนมัติ
มีวิธีแก้ปัญหา คือ
- เปิด My Computer ขึ้นมา
- คลิกขวาที่ CD-Ram Drive
- เลือก Auto run หรือ Open ก็ได้
3. เมื่อ CD ทำงานแล้วจะปรากฏดังภาพ ดังรูปข้างล่างซึ่งเป็นวิธีการในการใช้แผ่น CD นี้
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ
1. ความหมายของบทเรียนช่วยสอน(CAI)
2. เริ่มสร้างชิ้นงาน CAI
3. การสร้างข้อความ – ภาพกราฟฟิก
4. แบบทดสอบก่อนเรียน
5. แบบทดสอบหลังเรียน